Close
Bel ons: 0472/22.52.83

Website en Privacy Disclaimer (conform GDPR)

Deze website is eigendom van ITADVENTURE

Contactgegevens en adres maatschappelijk zetel:
Adres: Bosstraat 113, 9500 Geraardsbergen
Telefoon: 0472/225283
E-mail: info@itadventure.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0712489546
***Intellectuele eigendomsrechten***
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten,
beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ITADVENTURE of rechthoudende
derden.
***Beperking van aansprakelijkheid***
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke
omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden
beschouwd.
ITADVENTURE levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,
nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter
beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde
informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ITADVENTURE de grootst mogelijke inspanning leveren
om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
ITADVENTURE kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade
die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de
beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast,
gewijzigd of aangevuld worden. ITADVENTURE geeft geen garanties voor de goede werking van de website en
kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid
van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de
toegang tot of het gebruik van de website.
ITADVENTURE kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze
aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid
als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen,
beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of
andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen.
Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring
van de inhoud ervan.
ITADVENTURE verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken
van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of
voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
***Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.***
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het
betrokken arrondissement van het bedrijf bevoegd.
***Privacybeleid***
***Verwerkingsdoeleinden***
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en
eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke,
gedateerde en ondertekende aanvraag aan ITADVENTUREBosstraat 113, 9500 Geraardsbergen, info@itadventure.be,
gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren
die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig
zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn
persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@itadventure.be.
***Direct marketing***
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct
marketing.
***Klacht***
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).